کنسانتره گلوبال ویژه دوره تولید مرغ تخمگذار

  • کاهش استرس دوره حداکثر تولید
  • استمرار روند تولید حداکثر اقتصادی
  • جلوگیری از بروز اثرات جانبی ناشی از کمبودهای تغذیه ای در دوره حداکثر تولید نظیر فلجی، اختلال در کیفیت پوسته و نیز ناهنجاریهای اسکلتی و ضعف عضلانی و حفظ ذخایر گلیکوژن ماهیچه سینه
  • فراهم آوردن امکان دسترسی به اهداف پرورش دهنده از جمله تولید مطلوب و استمرار حداکثر تولید اقتصادی

 

 

 

توضیحات

احتیاجات تغذیه ای مرغ تخمگذار در مراحل مختلف تولید و پرورش متفاوت است از این رو مدیریت تغذیه از زمان پیش از آغاز دوره حداکثر تولید، دوره حداکثر تولید و همچنین بعد از دوره حداکثر تولید اهمیت زیادی در افزایش کارآیی خوراک در مرغهای تخمگذار دارد.

کنسانتره دو مرحله ای گلوبال ویژه مرغ تخمگذار جهت استفاده در مرحله پیش از پیک و مرحله پیک تولید مرغ تخم گذار طراحی شده است. فرمولاسیون انحصاری این کنسانتره و ترکیب جیره های ارائه شده به نحوی است که علاوه بر کاهش استرس دوره حداکثر تولید، موجب استمرار روند تولید حداکثر اقتصادی و جلوگیری از بروز اثرات جانبی ناشی از کمبودهای تغذیه ای در این مرحله نظیر فلجی، اختلال در کیفیت پوسته و نیز ناهنجاریهای اسکلتی و ضعف عضلانی و حفظ ذخایر گلیکوژن ماهیچه سینه می شود.

با توجه به احتیاجات ویژه مرغهای تخمگذار در مرحله پیک و بعد از پیک تولید و با در نظر گرفتن تغییر کلیه نیازهای مواد مغذی مرغ تخمگذار در این دوره حساس، کنسانتره دو مرحله ای گلوبال امکان دسترسی به اهداف پرورش دهنده: تولید مطلوب و استمرار حداکثر تولید اقتصادی را فراهم می سازد.