گلدن میکس طیوری

پیش مخلوط آمینوفیت

پیش مخلوط آمینوفیت

امکان فرمولاسیون دقیق خوراک بر اساس احتیاجات بدن پرنده ...
کنسانتره یونیک

کنسانتره یونیک

افزایش بازده اقتصادی نرخ رشد (EEG) و ...
کنسانتره جنیوس

کنسانتره جنیوس

کاهش استرس تغذیه‌ای، بهبود سیستم ایمنی و ...
کنسانتره اکونومی

کنسانتره اکونومی

بهبود بازده تولید و کیفیت لاشه و ...
کنسانتره غنی شده

کنسانتره غنی شده

افزایش بهره وری در تولید مرغ سالم و ...
کنسانتره دومرحله ای

کنسانتره دومرحله ای

ارتقا مدیریت تغذیه ای با توجه به سویه و ...
کنسانتره دو مرحله ای غنی شده

کنسانتره دو مرحله ای غنی شده

بهبود بازدهی تولید گله های گوشتی ...
کنسانتره ویژه تخمگذار

کنسانتره ویژه تخمگذار

بهبود بازده تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ و ...
کنسانتره بوقلمون

کنسانتره بوقلمون

تأمین نیازهای بدن متناسب با مرحله رشد و ...
کنسانتره دوقلو

کنسانتره دوقلو

امکان تنظیم میزان مصرف کنسانتره در شرایط پرورشی مختلف و...
کنسانتره گلوبال

کنسانتره گلوبال

بهبود اقتصادی شاخص تولید،‌ بهبود بازدهی پروتئین و ...
کنسانتره گلوبال تخمگذار

کنسانتره گلوبال تخمگذار

کاهش استرس دوره حداکثر تولید ...
کنسانتره گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار

کنسانتره گلوبال ویژه دوره پرورش مرغ تخمگذار

رشد و توسعه مناسب سیستم اسکلتی، ماهیچه ای و تقویت سیستم ایمنی پرنده ...